Email

Aus Wiki CCC Göttingen
Wechseln zu: Navigation, Suche
E-Mail: Adr.png
GPG-Key: 0x226427FDE4CFB4F8
Fingerprint: 50F3 137D 0114 7DB8 BCF3 84CE 2264 27FD E4CF B4F8


Unseren pgp/gpg Fingerprint findest du z.B. in der aktuellen Ausgabe der Datenschleuder.